ساخت وبلاگ jazebeha.com نمونه سوال امتحانی موبر سان دپیل لوازم جانبی سامسونگ لوازم جانبی اپل لوازم جانبی هواوی خرید اینترنتی
نمایندگی مجاز و تعمیرات تفال و مولینکس

نمایندگی مجاز و تعمیرات تفال و مولینکس

??????? ????????

??????? ????????

??? ? ??? ? ??? ? ????? ??????? ? ??????? ? ??????? ? ???? ? ??? ? ????? ? ?????? ? ????? ? ?????????? ? ??????? ? ??????? ? ????? ? ??????? ? ?? ??? ? ???????? ? ????????? ? ???? ??? ? ????? ? ??? ? ?????? ? ??? ? ????? ? ????? ? ??????? ? ??????? ? ?????? ? ???? ? ??????? ? ??????? ? ??? ?????? ? ??? ? ???? ? ???? ? ??????? ? ??????? ? ??????? ? ???? ? ?? ? ???? ? ????? ? ??????? ? ???????? ? ????

??????? ????? ????? ????????? ? ???????? ??????? ???? ? ????? ???? ?? ? ??? ???? ?? ???? ???? ?? ?????? ????? ???? ?????

??? ??????? ????? ??????? ?? ??? ? ???? ????? ?? ???? ????? ????? ???? 02122145135 ? ?? ???? ? ???? ? ??? ????? ?? ???? ?????? ???? 02166436070 ???? ??????.

????? ????????

???????? ??????? ????????

????? ???????? ???:

???? AEG ???? ?? ??????? ???? ????? ????? ?? ????? ?????? ? ?? ??? ????? ????? ?? ???? AEG ?? ????? ?? ?? ???? ???? ??? ???????? ???. ???????? ??? ?? ??????? ???????? ?? ????? ????? ????? ?? ????? ?? ??? ????? ???? ????? ???????? ??? ?? ??? ?????? ???? ?? ??? ???? ?????? ???? ????? ???? ??? ? ?????? ?? ?????????? ???????? ??? ????????? ??? ???????? ? ???????? ???? ???? ????? ???? ?? ?? ?? ???? ????????? ????? ??????.

????? ???????? ???:

???? ??? ????? ?????? ??? ?? ???? ????? ??? ????? ????? ??? ??? ? ?????? ??? ????? ?? ???? ????? ???. ?? ???? ??? ???? ?? ??? ???? ???????? ??? ?? ??? ????? ??????.

????? ???????? ????????:

?????? ???? ?????? ??????? ???????? ??? ?? ????? ???????? ???? ??????? ?? ??????? ??????? ???????? ?? ???? ??????? ?? ???? ? ????? ?? ????? ??? ?????? ???? ??????? ??????? ??? ? ???????? ????? ???? ?? ??????? ?? ???????? ???? ??????? ???????? ???? ???? ?????? . ??????? ???????? ?? ???? ??? ??? ???? ? ????? ????? ? ?? ??? ???? ???????? ?????? .

???? : ?????? ?? ???? ????? ???? ??????? ???????? ? ??????? ???????? ??? ??? ?? ??? ?????? ????? ???? ??????? ???????? ?????? ?????? ?????? .

????? ???????? ???:

??? ?? ??? ???? ?? ??? ????? ??? ??? ? ?? ?? ??? ?? ?? ???? ???? ???? ?? ???? ??????? ??? ??? ??? ? ???? ??? ?????? ?????? ?? ???? ??? ?? ??? ?? ?? ???????? ??? ???? ?????? ?? ???? ????? ??? ??? ???? ??? ??????? ?? ?????? ?? ???? ?????? ????? ??? ???? ?? ? ??? ?? ???? ????? ???? ?? ??? ????? ???.

?????? ??????? ??? ?? ????? ????? ? ??? ??? ???? ????? ??? ??? ? ??????? ??? ?? ????? ?? ???? ???? ???????? ???.

????? ???????? ????? ???????:

????? ??????? ????? ???????? ??? ? ????? ??????? ?? ???? ?? ???? ??????? ???? ???????? ??? ? ?? ????? ????? ????? ??????? ?? ????? ? ??????? ???? ???????? ??? ? ?????? ??? ??????? ???????? ? ?????? ????? ?????.

????? ???????? ???????:

??????? ???? ???????? ?????? ?? ?? ????? ?? ???? ????? ???? ? ????????? ????? ??? ??????? ???????? ???.

????? ???????? ???????:

??????? ???? ??? ?? ?????? ?? ?? ????? ?? ????????? ??? ????? ????? ?????? ? ?? ???? ????????? ??? ? ???? ???? ????? ?? ????????? ????? ???????? ??????.

????? ???????? ????:

???? ???? ??? ?? ?????? ?? ?? ????? ?? ????????? ???????? ????? ?????? ? ?? ???? ????????? ??? ? ???? ???? ????? ?? ????????? ????? ???????? ??????.

????? ???????? ???:

??? ????? ??????? ??? ?? ?? ????? ? ???? ?????? ?? ???? ???????? ??????.

????? ???????? ?????:

????? ???? ?????? ? ??? ????? ??? ?? ?? ????? ????? ??? ???.

????? ???????? ??????:

?????? ???? ???????? ?????? ?? ?? ????? ?? ???? ????? ???? ? ????????? ????? ??? ??????? ???????? ???.

????? ???????? ??????:

?????? ????? ??????? ??? ?? ?? ????? ? ???? ?????? ?? ???? ???????? ??????.

????? ???????? ?????:

????? ????? ????? ??? ?? ?? ??? ????? ???? ???? ??? ???.

????? ???????? ???????:

??????? ????? ??????? ??? ?? ?? ????? ? ???? ?????? ?? ???? ???????? ??????.

????? ???????? ??????????:

???? ?????????? ?? ???? ???????? ??? ?? ?? ??? ???? ????? ??? ? ?? ???? ??????? ????? ??????? ? ?????????? ? ????? ??????? ????? ?????? ????.

?????? ???????? ???????:

?? ????? ??????? ??????? ?? ??????? ???? ???????? ??? ? ?? ????? ?? ????? ????? ? ?????? ????? ????? ? ??? ??? ???? ?? ?? ??????? ?? ?? ?????? ??????? ?? ??????? ??????? ?? ??? ???? ??? ? ????? ??? ?? ???? ?? ????? ??????? ????? ????? ???.

????? ???????? ?????:

????? ?? ???? ????? ????? ????? ????? ?? ????? ??? ? ????? ?? ???? ??? ???? ???? ( ????? ?????? ???? ???????? ) ??? .
??? ???? ??? ?? ????????????? ???? ????? ?????? ???.

????? ???????? ?????:

????? ????? ???????? ?????? ?? ?? ?????? ????? ???? ???????? ???.

????? ???????? ???????:

??????? ???? ??????? ?? ????? ??????? ????? ????? ?????? ??? ?? ?? ???? ????? ?????? ??????? ??????? ??? ???????? ?? ?????? ?? ???? ????? ?????.


???????? ????? ?? ????????? ???. ?????? ?? ?????? ? ???? ?? ???? ??? ?????? ??? ?? ??? ?????? ?? ?????? ????? ????? ????? ?? ?? ?? ??? ????. ?????????? ??? ??? ?? ????????? ?? ?? ????? ??? ?? ??? ?????? ???? ? ?????? ??????? ?? ?? ????? ?? ??? ??? ?????? . ?? ???? ?? ?? ????? ????????? ?????? ?????? ???? ???? ??? ?????? ?? ?????? ?????.

????? ????????

?? ????? ??? ?? ?? ????? ????????? ????? ????? ?? ? ????? ??? ????? ???? ??????? ?? ???????? ???? ?????? ?? ???? ??????? ???????? ????? ????.

???????? ?????

???????? ??? ?? ????? ????? ??? ?? ??????? ?? ???????? ??? ???? ?? ?? ???? ???. ??? ????? ????? ??? ??? ?? ??? ?? ?? ??????? ?? ??????? ?????????????? ?? ???? ?? ?? ???? ??? ?? ???? ????. ??? ????? ???? ??? ???? ???? ??? ??????? ??? ? ?????? ???? ??? ????? ??? ???? ??? ?? ??? ???? ??? ?? ?? ???? ????? ?? ???. ?????? ????? ?????? ????????? ??? ?? ?? ???? ?? ??? ?? ?? ?????. ???????? ?? ????? ?? ???????? ??? ????? ???? ??????? ???? ?? ???? ??? ????? ?? ???? ???? ?? ? ???? ?? ?? ???????? ??????? ?? ???. ???? ????? ???????? ??? ?? ???????? ???? ???????? ???? ????? ???? ???? ??????.

????? ????? ????????

????? ???????? ?? ????:

??? ???????? ????? ????????? ??? ?? ?? ????? ???? ??.

????? ???????? ???????:

???? ??????????? ????? ??? ? ??????????? ??????? ?? ????? ????? ??. ??????????? ?????? ????? ???? ?? ???? ? ??? ????? ?????. ??? ???? ?? ???? ????? ?? ????? ?? ????. ???? ??? ?????????? ??? ??? ?? ?? ?????? ????? ??? ???? ???? ??? ?? ?? ?? ?? ??? ?????. ??????????? ????? ??? ? ??????? ???? ????? ?? ????? ??? ???? ??? ???? ??????? ????? ? ???? ??????? ?????? ? ?????? ???? ???? ???? ???? ???? ????? ??? ????.

??????????? ??????? ????? ????? ??? ????? ? ?? ????? ?? ??? ?? ?? ???? ???? ?????? ? ????? ?? ???.

????? ??? ????? ???? ??????? ?? ????????

???????? ?? ????? ?? ??? ???? ??? ? ?? ?? ??? ???? ? ???? ???? ??? ???? ???? ????? ???? ???.

????? ???? ????? ?? ???????? ???? ???? ???? ??? ????? ???? ??????? ?? ???????? ????? ??? ?????.

??? ???? ?????? ?? ???????? ???? ?? ?????? ????? ??? ? ?? ????? ????? ????? ?? ???????? ?? ????? ?? ??????? ???.

???????? ???? ?? ??? ???? ???? ??? ? ????? ?? ???? ?? ???? ???? ???? ???.

????? ????????

????? ???????? ???? ??????? ? ???????? ???????? ???? ?? ???? ????????? ? ?????? ???? ? ???? ???????? ??? ??????? ?? ??? ?????????? ???? ?? ???? ????? ???? ??? ???????? ???? ???? ????????? ???? ? ?????? ??????? ???? ??????? ????? ???? ?? ??? ???? ?? ???? ?????? ???? ? ???????? ???? ??? ????? ???????? ??? ?? ???????? ???? ???????? ???? ????? ???? ?????? ?? ?? ????? ?????? ? ???????? ????? ???? ??? ????.

????? ????? ????? ?? ??? ?????:

- ????? ???????

- ????? ????????

- ??????? ????????

- ???????? ??????? ???????

- ???????? ????? ????????

- ????? ??????? ???????

- ????? ??????? ?? ??

- ????? ??????? ?????

- ????? ??????? ??????

- ????? ??????? ???

- ????? ??????? ?????????

- ????? ??????? ???

- ??????? ??????? ???????

- ??????? ??????? ?? ??

- ??????? ??????? ??????

- ??????? ??????? ???

- ??????? ??????? ?????????

- ??????? ??????? ???

- ??????? ??????? ?????

- ????? ???????? ???????

- ????? ???????? ?? ??

??????? ????? ????? ????????? ? ???????? ??????? ???? ? ????? ???? ?? ? ??? ???? ?? ???? ???? ?? ?????? ????? ???? ?????

??? ??????? ????? ??????? ?? ??? ? ???? ????? ?? ???? ????? ????? ???? 02122145135 ? ?? ???? ? ???? ? ??? ????? ?? ???? ?????? ???? 02166436070 ???? ??????.

???? ???? ?? ?? ????? ???? ??????.


برچسب ها : ????? ???????? ,
+ نوشته شده در سه شنبه 13 شهريور 1397ساعت 10:34 توسط تفال سرویس | | تعداد بازدید : 7

????? ?????????

??????????? ??????? ?? ?? ??? ???????????? ?????? ??? ?????? ?? ???? ???????? ??? ????? ?????. ?????? ??? ? ???? ??????? ??? ?? ??? ???? ?? ????? ???? ??? ?? ?? ???? ????????? ?? ???? ?? ????? ????? ???.

??????? ????? ????? ????????? ? ???????? ??????? ???? ? ????? ???? ?? ? ??? ???? ?? ???? ???? ?? ?????? ????? ???? ?????

??? ??????? ????? ??????? ?? ??? ? ???? ????? ?? ???? ????? ????? ???? 02122145135 ? ?? ???? ? ???? ? ??? ????? ?? ???? ?????? ???? 02166436070 ???? ??????.

?? ?????? ??????? ???? ??????? ?? ???? ?? ????????? ???? ????? ????? ?? ??? ??????? ????? ????????? ???? ? ???????????? ????????? ????? ?? ????? ???? ??? ???? ????? ?? ????? ?? ????.

?? ???? ??? ?? ????????? ??? ?? ?? ????? ???? ??? ? ?? ???? ?? ???? ?? ?? ??? ????? ???? ? ???? ?????? ???. ??? ????? ???? ??? ????? ?? ?? ?? ???? ??? ? ???? ??? ? ?? ????????? ???? ?????. ??? ???? ?? ??????? ????????? ???? ??? ???? ???? ?? ???? ?? ?? ???? ?? ???? ??? ???? ?? ???? ?????? ?? ????????? ???. ??? ????? ?? ??? ?????? ????? ?????????? ?? ???? ????? ?? ??? ??? ?? ?????

????? ???? ??? ????? ???? ? ?? ???? ???? ?? ???? ????? ???? ??????????. ????? ???? ?? ??? ?????? ????? ?????? ????? ???????? ?? ?? ?????? ?????????? ?? ?? ?? ???? ?? ???? ????? ????????? ?? ?? ??? ??? ?? ??????? ? ???? ?? ???? ??? ????? ?? ???? ???? ????? ???. ?? ???? ??????? ????????? ???? ????? ?? ???? ??????? ???? ??? ???? ?????? ??? ??? ???. ?? ???? ???? ??? ?? ??????? ????? ???? ????? ?? ????????? ?????? ?? ??? ?? ??? ???? ???? ????? ??? ???. ???? ???? ???????? ???? ??? ?? ????????? ??? ????.

?? ?? ??? ?????? ??? ???? ????????? ??? ?? ??? ?? ?? ????? ?????? ? ?? ????? ?????? ?? ?? ?? ??? ???? ???. ???? ????? ?????? ?? ???? ????? ?? ?? ?????? ?? ????? ??????? ?? ????? ?? ??? ??????? ? ????? ??? ???? ??????????? ?? ??? ???? ???? ??? ??? ?? ????? ??? ???? ???? ????? ??? ??? ?? ?????? ?? ????? ???? ???? ???? ????? ?????.

????? ??? ???? ?? ???? ????????? ?? ??? ??????? ????? ???????????? ???? ?????? ??? ???? ??? ? ?? ???? ???? ????? ?????? ??? ???? ???? ?? ???? ??? ?????? ????? ??? ???.

??????? ????? ????? ????????? ? ???????? ??????? ???? ? ????? ???? ?? ? ??? ???? ?? ???? ???? ?? ?????? ????? ???? ?????

??? ??????? ????? ??????? ?? ??? ? ???? ????? ?? ???? ????? ????? ???? 02122145135 ? ?? ???? ? ???? ? ??? ????? ?? ???? ?????? ???? 02166436070 ???? ??????.

??? ???? ?? ?? ????? ????? ???? ????.


برچسب ها : ??????? ????? ????????? ,
+ نوشته شده در سه شنبه 13 شهريور 1397ساعت 10:32 توسط تفال سرویس | | تعداد بازدید : 7

??? ??? ???????

??????? ????? ????????????? ?? ?? ?????? 24/2 ???????? ? ??? ??? 2/12 ????? ??? ?? ???? ??? ?? ?????. ??? ??? ???? ?? ??? ?????? ??? ?? ?? ??? ?? ???? ?? ???? ? ?? ????? ?????? ?????? ??? ?? ??? ???? ????? ???.

??????? ????? ????? ????????? ? ???????? ??????? ???? ? ????? ???? ?? ? ??? ???? ?? ???? ???? ?? ?????? ????? ???? ?????

??? ??????? ????? ??????? ?? ??? ? ???? ????? ?? ???? ????? ????? ???? 02122145135 ? ?? ???? ? ???? ? ??? ????? ?? ???? ?????? ???? 02166436070 ???? ??????.

?? ??? ???? ??? ?? ??????? ?? ???? ?? ??? ? ?? ???? ???? ??? ?? ?????? ?? ??? ? ?? ??? (????? ????) ?? ???? ?? ??????? ??? ????. ????? ???? ?? ?? ???? ? ??????? ?? ???? ????? ?????? ?? ??????? ??????? ???? ???? ? ??????? ??? ????. ???? ???? ??????? ?? ????? ??? ??????? ?? ???? ?????????? ????? ?? ???? ????? ????? ?? ??? ?? ?? ????? ??? ???????. ??????? ???? ?? ?????? ?????? ???? ???? ???? ?????? ?????? ? ?? ??????? ?????? ????????? ?? ?? ???? ??????? ??? ?? ???? ?? ????.

?? ??? 1946? ?? ???? ?? ?? ?? ???? ??? ??? ???????? ???? ????? ???????? ?????? ??? ?? ???? ?? ??? ?? ???? ??? ??? ?? ?? ?? ????? ?? ?????? ?? ?? ???? ???? ???? ??? ??? ???. ?? ????? ?? ????? ????? ?? ?? ???? ??? ??? ???? ?? ????? ?????? ??? ??? ?? ????? ? ???? ?????? ??? ????? ???? ??? ?? ?? ???? ????? ???? ???. ????? ?????? ?? ????? ??? ???? ???? ??? ?? ??????? ?? ???? ???. ?? ??? 1947? ???? ??????? ????? ??????? ?? ???? ?? ?? ???? ????? 750 ???? ? ??????? ?? ?????? 5 ??? ????? ?? ???? 2000 ???? ????? ??? ?? ???? ?? ???????? ??? ????? ??????? ?? ??.

??????? ?? ??? 1952 ????? ??????? ?? ???????? ??????? ?? ?? ???? ????? ????? ? ??? ??? ????? ??????? ??? ???? ?? ?? ??? 1955 ?? ????? ???? ????? ???? 1000 ???? ???? ?? ????? ?? ?? ??????? ????. ??? ??????? ???? ????? ? ?? ?? ??? 1965 ???? ?? ?? ??? 1967 ???????? ????? ??? ?? ???? ?? 600 ???? ???? ?? ????? ???? ???? ??????? ????? ???? ???. ?? ????? ??????? ?? ???? ????? ?? ?? ?????? ???. ??? ?? ??? 1975 ???? ?????? ?? ??????? ?? ??????? ???? ?????? ???? ????? ?? ??? ???? ?? ?? ???????? ???? ????????? ?? ???????. ?? ??? 1976 ???????? ?? ?? ???? 52 ?????? ???????? ???? ????? ?? ????? ??????? ??????? ?????? ???? ???.

??????? ????? ????? ????????? ? ???????? ??????? ???? ? ????? ???? ?? ? ??? ???? ?? ???? ???? ?? ?????? ????? ???? ?????

??? ??????? ????? ??????? ?? ??? ? ???? ????? ?? ???? ????? ????? ???? 02122145135 ? ?? ???? ? ???? ? ??? ????? ?? ???? ?????? ???? 02166436070 ???? ??????.

??? ???? ?? ?? ????? ????? ???? ????.


برچسب ها : ??????? ??????? ,
+ نوشته شده در سه شنبه 13 شهريور 1397ساعت 10:32 توسط تفال سرویس | | تعداد بازدید : 2

????? ???????

????? ???????? ????? ?????????? ????? ????????

???? ????? ?? ??? ?? 25 ??? ????? ? ????? ??????? ?????? ?????? ? ????? ???? ????? ???? ??????? ????? ???????? ????????? ????????? ? ???????? ?? ?? ??? ????? ???.

????? ?? ???? ?? ??? ??? ??????? ( ??? ???? ???????? )

??????? ????? ????? ????????? ? ???????? ??????? ???? ? ????? ???? ?? ? ??? ???? ?? ???? ???? ?? ?????? ????? ???? ?????

??? ??????? ????? ??????? ?? ??? ? ???? ????? ?? ???? ????? ????? ???? 02122145135 ? ?? ???? ? ???? ? ??? ????? ?? ???? ?????? ???? 02166436070 ???? ??????.

1- ????? ?? ???? ????? ???????? ? ???????? ???? ???????? ???? ???? ???????.

2- ????? ??? ?????? ?? ?????? ??????? ??? ??? ???? ?? ???? ????? ?????? ?? ???? ??? ????.

3- ?? ????? ?? ???? ?? ????? ????? ????? ???????? ???? ????? ?????.

4- ?? ???? ????? ??????? ???????? ??? ?? ???? ??? ????? ??????? ?? ??? ??? ???? ?????? ???? ?? ????? ??? ?????????? ?? ????? ????? ??? ? ?? ??? ???? ???? ?? ???????? ???? ???? ????? ??? ??? ? ??? ??? ?? ????? ???? ?? ??? ????? ???? ?????.

???????

???? ???? : ?????? ?????? ??? ????? ??????? ?? ?????? ???? ??????? ?? ?????? ???????? ?? ??????? ????? ??????.

??? ???? ?????????

?????? ??????? ?? ???? ??????? ????? ?????? ???? ????? ?? ????? ?? ??????? ???????? ?? ???? ???? ?? ??? ??? ??????:

- ??? ????? ??? ??? ??? ?? ???????? ???? ????? ???????

- ??? ??????? ???? ??????

- ??? ???? ???? ???????? ????????

- ??? ???????? ???? ???????

- ??? ???? ??? ???????? ???? ????? ??????? ??? ???????

- ??? ???? ??????? ??? ???????

- ??? ??? ??????? ??? ???????

?? ??? ?????? ?? ????? ??????? ????????? ????? ??? ?? ??? ???? ???? ???? ? ?? ???? ????? ???? ???????? .

- ??? ???? ???? ??????? ??? ??? ????

- ??? ??????? ??? ??????

- ??? ??????? ????? ??? ????

- ??? ??????? ??? ?? ??? ??? ????

- ??? ??????? ???? ??? ????

- ??? ???? ????? ??????? ??? ?????

- ??? ?? ??????? ?? ????? ???? ??? ????

- ?? ??????? ??? ??? ? ??? ??? ???!

- ?????? ?????? ? ???? ????? ??????? ???? ? ??? ?? ????? ???? ?? ?? ?? ???? ????

????? ????? ???????
???? ????? ?? ?????? ????????? ????? ????? ??? ????? ??????? ??????? ?? ?? ???? ???? ???? ???? ?????? ????? ????? ???? ???????? ????? ????? ????? ??? ????? ? ... ????? ???? ????? ??????? ?? ???? ???? ???? ???? ??? ???.

????? ????????:

?. ????? ????

?. ????? ???? ????

?. ???? ????? ????

?. ???? ????? ????

?. ???? ????? ????

?. ????? ????? ????

?. ????? ???????

?. ????? ?? ???????

?. ????? ?? ??? ?????

??. ???????

??. ????? ???? ?????

??. ????? ?????

??. ??? ?????

??. ??? ????? ???? ??

??. ??? ?????

??. ?????? ?????????? ??

??. ???? ???????

??? ?? ???? ???? ????? ??????? ?? ????? ?? ??? ???? ??? ???? ???? ??????? ??????.

??? ??????? ?? ????? ????? ?? " ???? ????? " ?? ?? ???? ???? ( ?????? ) ?? ??????? ? ??????? ????? ??? ???.

??? ??? ???? ???????

?????? ?? ???? ??????? ? ????? ???????? ?? ?????? ???? ? ?????? ???? ? ???? ????? ?? ???? ???? ????? ?? ????? ???? ? ???? ??? ??? ?? ?????.

??????? ???? ???????

?????? ??????? ???? ????? ??? ?? ??? ???? ????? ?? ? ??? ??? ???? ??????? ???? ?? ????? ????? ?????? ???? ???? ? ???? ????? ???? ???? ?????? ??? ?? ?????? ??? ???? ??????? ?? ????? ???? ??????? ???? ????.

????? ???? ???????

???? ??????? ???????? ????? ?????? ???? ??? ?? ?? ??? ?????? ? ?? ?????? ?? ???? ???? ??? ??????? ???? ??? ?? ???? ?? ?? ????? ???????? ?? ???? ???? ???? ???? ?? ?? ???? ?? ?????.

????? ??????? ?? ???????

- ?? ???? ???? ?? ???????? ??????? ????? ??? ???? ???? ???? ? ???? ????? ???? ??????? ??????.

- ???? ??????? ?? ??? ??? ??? ???? ?? ?? ????? ???????.

- ????? ???????? ? ????????? ?? ??? ???????? ?? ????.

- ???????? ???? ?? ????????? ???? ?? ??? ???? ?????????? ???? ????? ?? ???? ???.

- ?? ??? ????? ????? ????? ?? ????? ????????? ???? ?? ???? ????? ??? ????? ???? ? ??????? ? ???? ?? ??? ??????.

- ?????? ?????? ?? ?? ??? ???? ????? ? ?? ???? ???? ?????.

- ??? ???? ?? ????? ????? ????? ????????? ?? ???????? ?? ?? ?????? ???? ????.

??? ??? ????? ????????

???? ???????

???????? ??????? ??? ??? ?????? ??? ?? ????? ???? ?? ??????? ???? ??????? ????? ???? ??????? ???? ??????? ?? ?????? ????? ?? ???? ??? ????? ?? ????? ????? ?? ???? ? ?????? ???? ??????? ???????? ?????? ?? ???????? ?????? ??????.

???? ?? ???? ????????

????: ???? ???? ?? ??? ?? ?? ???? ????? ???? ?? ????? ??? ? ?? ????? ???? ? ??? ??? ????? ?? ???? ??????? ????? ?????.

????: ???? ???? ?? ??? ?? ?? ????? ? ? ?????????? ? AC ?? ?? ???? ? ????? ??? ????? ????? ?? ?? ????? ???? ??????.

???????? ?? ???? ??? ?????? ?? ??? ????? ???? ?? ??? ???? ?? ???????? ?????.

??? ?????????? ???????

??? ?????????? ????????

????? ??? ????????

?? ????? ?????????? ??????? ???? ? ??? ??? ?????????? ?? ???? ???? ?????? ???. ?? ???? ???? ?? ?????? ???????? ? ??? ???? ???? ????? ?? ??? ??????? ????????? ???????????? ????? ?? ?? ??? ??? ?????? ? ?? ?????? ?????????? ??????? ?????? ? ???????? ?? ??? ?????????? ????? ?????? ?? ??? ?? ????? ???? ?? ?? ??? ?????????? ???????? ???? ?? ??? ????? ???????? ? ?? ??? ????? ??? ????? .

???? ????????

???? ??????? ?? ????? ????? ??? ????? ? ?? ???? ????? ?? ???? ??? ???? ?? ???????? ????? .

????? ??? ????? ???????

????? ??? ????? ?? ????? ???????? ?????? ?? ????? ????????? ??? ??? ????? ?? ?????? ? ?? ????? ????? ???? ????? ??? ????? ????? .

?? ???? ??? ??? ?? ??????? ?? ???? ?? ????? ???? ??? ??? ???? ?? ???????? ????? .

??? ???? ??? ????????

??? ?????? ???????? ???????? ??? ???? ????? ??????? ?? ????? ??? ???? .

? ????? ???? ???? ??????? ???????? ???? ????? ???? .

? ????? ???? ???? ???? ?????? ???? .

???? : ??? ??????? ????? ??????? ?? ??????? ?? ??? ??????? ??????? .

? ????? ???? ???? ???? ( ??? ???? ) ???? ?? ????? ????? ???? .

???? ??? ????? ???? ????????

1- ?? ??? ????? ????? ??????????? ????? ? ?? ???? ?????? ? ??????????? ?????? ? ????????? ? ???????? ?? ????? ????? ?????? .

2- ???? ??? ????? ???? ???????? ???? ?? ?????? ?? ???????? ?????? ?????? ?? ??? ??????? ?????? .

3- ???? ???? ????? ?? ?? ????? ???? ????? ? ???? ??????? ?? ??? ?????? ????? ????? ? ??? ???? ??? ???? ????? ?? ??? ???? ?? ??????? ??????? ?????? ?? ??????? ?? ????? ?????? ????? . ??????? ???? ??????? ??? ??? ??? ???? ????? ???? ??? ?????? .

4- ?????? ???????? ???? ?? ????? ?? ?????? ? ??? ??????? ??? ?? ??? ?????? .

5- ???????? ?? ?????? ???? ?????? ??? ???? ? ?? ?? ?? ?? ??? ? ? ?????? ???? ????? ?? ??? ??? .

6- ??????? ?? ???? ?????????? ?? ???? ??? ?? ??????? ??? ?????? ????? ?????? ??? ???? ? ????? ?????????? ???? ???? ?????? ????? ?? ???? ????? ?? ?? ?????? ? ??? ??? ??????? ?? ?? ???? . ??? ??? ?????? ?????? ????? ?? ??? ????? ? ??? ??? ??? ???? ???? ??? ?? ????. ???? ???? ?? ?? ??? ??? ?? ?????????? ???? ????? ??? ???? ????? ???? ?? ???? ?? ???? ?? ???? ??????? ??? ???? ???? ???? .

?? ???????? ????? ??????

??????????? ???? ? ???? ?? ???????? ???? ???? ????? ( ?? ???????? ????? ?????? )?

?? ????? ?? ?????? ??? ???? ?????? ??? :

- ?? ??? ??? ??? ???????? ?? ???????? ??????? ?????? ?

- ??? ??????? ??? ??? ?? ???????? ????? ??? ?

- ??? ?????? ?? ??????? ? ???? ??? ?? ???????? ??????? ???? ?

- ???????? ?? ???? ??? ????? ?? ????? ???? ? ???? ?? ????? ?????? ?? ???????? ??? ?

????? ???? ??????? ? ????? ?????? ???????

?????? ?? ???? ????? ??????? ?? ??????? ????? ???? ?????!

- ??? ???????? ????? ?? ???????

- ???? ???????? ?????? ????

- ??????? ???????? ?? ?? ????? ???? ?????? ?? ??? ??? ??? ?????? ?? ???????? ?? ??? ??? ?? ????? ??????? ??? ?

- ???????? ????? ????? ?? ????? ?

- ?? ??? ???????? ?? ?? ?????? ???? ?????? ??????? ??? ?

????? ????????? ?????????? ?????? ???????? ?? ??? ??? ?? ???????

?????? ??????? ?? ??? ????? ??????? ?? ?????? (????? ????????? ?????????? ????????? ?? ????? ?? ??????? ? ????? ) ????? ????? ?? ??? ??? ??????:

?? ???? ??? ?? ???????? ?

????????? ???? ??? ?? ???????? ?

???????? ???? ??? ?? ???????? ?

????? ?? ???? ?? ???????? ?

????? ? ????? ?? ???? ?

????? ???????? ?? ????????? ?

??????? ???? ???????

?? ????? ???? ???? ???? ???????? ???? ???? ?? ???? ???? ???? ?? ???? ???? ????? ?????????? ????? ?? ???? ????? ?? ?????? ?????? ?? ???? ???????? ?? ?? ?? ???? ??? ????? ?? ?????? ???? ?? ????. ??? ???? ?????? ?? ????? ?? ??? ?? ????? ?? ?? ???? ?????? ??? ?????? ?? ???? ? ???? ?? ???? ?????????? ?????? ?? ????? ?? ?? ?????? ??????? ??? ?? ?? ?????? ?? ?? ??? ??????? ??? ?? ?? ??? ????? ?? ??????? ???? ?????.

???? ??? ????? ??????? ???? ?? ???? ????? ???? ??????!

??????? ????? ????? ????????? ? ???????? ??????? ???? ? ????? ???? ?? ? ??? ???? ?? ???? ???? ?? ?????? ????? ???? ?????

??? ??????? ????? ??????? ?? ??? ? ???? ????? ?? ???? ????? ????? ???? 02122145135 ? ?? ???? ? ???? ? ??? ????? ?? ???? ?????? ???? 02166436070 ???? ??????.


برچسب ها : ????? ??????? ,
+ نوشته شده در سه شنبه 13 شهريور 1397ساعت 10:31 توسط تفال سرویس | | تعداد بازدید : 3

نمایندگی مجاز تفال و مولینکس

گروه خدمات پس از فروش مولینکس و تفال از سال 1370 کار خود را در رشته تعمیرات لوازم برقی خانگی شروع کرد. با بیش از 25 سال سابقه درخشان در زمینه تعمیرات، نگهداری و خدمات پس از فروش لوازم برقی خانگی از جمله مولینکس و تفال توانسته ایم بهترین و شایسته ترین خدمات را به مشتریان خود ارائه دهیم.

همچنین میتوانیم به تمام قدرت بیان کنیم که ما اولین نماینده مجاز مولینکس و تفال در تهران هستیم و همیشه و هر زمان جلب رضایت مشتریان الویت سیاست کاری ما بوده است.

در حال حاظر با گذشت بیش از 25 سال از سابقه فعالیت به خدمات پس از فروش مولینکس، تفال، کروپس، رونتا، بلک انددکر پرداخته ایم و با داشتن مشتریان متعدد و ثابت توانسته ایم ثابت کنیم همیشه در این زمینه بهترین هستیم و بهترین خواهیم بود.

برخی از خدمات مجموعه به شرح زیر است:

- نمایندگی مجاز مولینکس

- نمایندگی مجاز تفال

- خدمات پس از فروش لوازم خانگی مولینکس

- خدمات پس از فروش لوازم خانگی کروپس

- خدمات پس ازفروش لوازم خانگی تفال

- خدمات پس ازفروش لوازم خانگی رونتا

- مرکز تعمیرات تخصصی مایکروویو با مجوز رسمی از سازمان انرژی اتمی

رضایتمندی مشتریان از ارائه خدمات پس از فروش مولینکس و خدمات پس از فروش تفال بزرگترین افتخار این مجموعه می باشد.

-------------------------------------------------------

جهت تماس با نمایندگی مجاز مولینکس و تفال در ایران و خدمات پس از فروش مولینکس و تفال از طریق زیر اقدام کنید:

- ساعت کاری شنبه الی پنجشنبه از ساعت 9 الی 19

شماره های تماس:

22 - 02166903913

02166436070 - 02166944497 - 02166922028

آدرس شعبه مرکزی: خیابان کارگر شمالی، پایین تر از چهار راه فاطمی، پلاک 1258، طبقه اول، واحد 1

آدرس شعبه سعادت آباد: سعادت آباد - میدان فرهنگ

شماره تماس: 02122145135 - 02122142489

مدیریت: محمدرضا باقرزادگان


برچسب ها : نمایندگی مجاز تفال و مولینکس ,
+ نوشته شده در 1397/2/19ساعت 11:33 توسط تفال سرویس | | تعداد بازدید : 10

تلویزیون سه بعدی و لمس دنیای تصویر

با مشاهده فیلم های مورد علاقه تان در تلویزیون های سه بعدی، حس جدیدی را تجربه خواهید کرد. امروزه فیلم های سه بعدی، طرفداران زیادی به ویژه در بین جوانان دارد. امروزه کم تر کسی پیدا می شود که با تلویزیون های سه بعدی آشنا نباشد و یا درباره ی آنها چیزی نشنیده باشد. تلویزیون های سه بعدی به منظور برجسته کردن تصاویر دو بعدی نمایشگرها و ایجاد عمق در آنها ساخته شده اند تا لذتی متفاوت را به ارمغان بیاورند و هر روز به تعداد طرفداران این تکنولوژی افزوده می شود. دیدن تصاویر عمق دار و در اصطلاح سه بعدی بسیار هیجان انگیز است زیرا بیننده در هنگام تماشای فیلم های سه بعدی علاوه بر تماشای صحنه ها، می تواند اتفاقات فیلم را از نزدیک لمس کند.

با توجه به تولد نسل جدید تلویزیون های سه بعدی، بسیاری از مصرف کنندگان هنوز درک درستی از فناوری های مرتبط با تلویزیون های سه بعدی و تفاوت بین انواع مختلف این تلویزیون ها ندارند. در ادامه اطلاعات لازم جهت انتخاب هوشمندانه و داشتن بهترین خرید را در اختیار شما قرار می دهیم.

تلویزیون سه بعدی چیست؟

تلویزیون سه بعدی نوعی از نمایشگر است که به بینندگان امکان می دهد برنامه های تلویزیونی، فیلم، بازی و ویدیوهای دیگر را بصورت برجسته و سه بعدی مشاهده کنند. این تلویزیون ها با فریب دادن چشم و مغز انسان بعد سوم و عمق را به تصاویر اضافه می کند.

نمایش تصویر سه بعدی در نمایشگرهای مسطح

تلویزیون سه بعدی یا صفحه نمایش سه بعدی، هر صحنه را در دو تصویر متفاوت یکی برای چشم راست و یکی برای چشم چپ نمایش می دهد. دو تصویر تمام صفحه می باشند و تقریباً شبیه به هم هستند و تنها کمی به راست یا چپ متمایل شده اند. از ترکیب این دو تصویر در ذهن، تصویر سه بعدی شکل می گیرد. وقتی این دو تصویر را بدون عینک مشاهده کنید دو تصویر ترکیب شده روی هم و بهم ریخته مشاهده خواهید کرد ولی وقتی از عینک مخصوص استفاده کنید این دو تصویر، یک تصویر سه بعدی را تشکیل می دهند.

تفاوت نسل جدید با نسل قدیم تلویزیون های سه بعدی

احتمالاً اسم روش آناگلیف را شنیده باشید. در این روش از یک عینک که دارای صفحه طلقی به رنگ آبی و قرمز است، استفاده می شود. فیلترهای رنگی مانع عبور نور هم رنگ خودشان می شوند، به عنوان مثال اگر با یک فیلتر قرمز به بیرون نگاه کنید نور هایی که هم رنگ همان فیلتر هستند را نخواهید دید. حال با استفاده از تکنولوژی های کامپیوتر، ما می توانیم دو تصویر برای دو چشم را روی هم بیاندازیم. با این ترفند که مثلاً برای تصویر سمت چپ از یک حاله قرمز و برای تصویر سمت راست از یک حاله آبی استفاده کنیم. در ابتدا این فناوری دارای کیفیت پایینی بود ولی با پیدایش فناوری Blu-ray 3D و تلویزیون های Full HD 1080p کیفیت تصاویر بالا رفت.

تفاوت تصویر سه بعدی در سینما و تلویزیون

مهم ترین تفاوت عملی بین تلویزیون های سه بعدی در خانه و پرده های سه بعدی سینما در سایز صفحه است. تصاویر در خانه، بسیار کوچک تر نمایش داده می شوند و تعداد کم تری هم در مقابل صفحه نمایش قرار می گیرند. همچنین حداقل فاصله بین بیننده و تلویزیون بسیار کم تر از وضعیت مشابه در سینما است.

مهم ترین برتری سه بعدی در تلویزیون و خانه، کنترل کاربر بر شرایط پخش است. برخی از تلویزیون ها امکان تنظیم عمق تصویر و زاویه نمایش را فراهم می کنند تا کاربر بهترین تصویر سه بعدی را مشاهده کند.

آیا تصویر سه بعدی برای همه قابل مشاهده است؟

خیر، بر اساس آمار گرفته شده توسط College of Optometrist in Vision Development حدود 5 تا 10 درصد امریکایی ها نمی توانند تصاویر سه بعدی را مشاهده کنند. این انسان ها نمی توانند عمق تصاویر سه بعدی را مشاهده کنند، برخی از این افراد وقتی از عینک های سه بعدی استفاده می کنند، تصاویر را دو بعدی می بینند و برخی دیگر دچار سردرد شدید می شوند.

آیا سه بعدی باعث سردرد می شود؟

بسیاری از مردم تصاویر سه بعدی را بدون هیچ مشکلی مشاهده می کنند و دچار هیچ ناراحتی نمی شوند. اما برخی از مردم دچار سرگیجه و یا سردرد می شوند. راحتی بیننده یکی از مهم ترین دغدغه های تولیدکننده های محتوای سه بعدی است، استفاده از افکت های سه بعدی باعث خستگی ببینده می شود، حرکت سریع دوربین نیز باعث ایجاد بهم ریختگی و مات شدن تصاویر سه بعدی می شود. همچنین فیلم های سه بعدی که برای کودکان ساخته می شوند ساختار متفاوتی دارند چون فاصله بین چشمان کودکان کم تر از بزرگسالان است.

در مجموع برخی از افراد پس از مشاهده تصاویر سه بعدی، مدتی دچار سردرد می شوند ولی این موضوع به محتوای فیلم های سه بعدی و مواردی که در بالا ذکر شد، ارتباط دارد. بسیاری نیز مشکلی با مشاهده تصاویر سه بعدی ندارند.

آیا برای مشاهده تصاویر سه بعدی در تلویزیون باید از عینک استفاده کرد؟

برای مشاهده تصاویر سه بعدی در تلویزیون های فعلی می بایست از عینک استفاده کرد، یعنی هر کسی که بخواهد تصاویر را بصورت سه بعدی مشاهده کند باید عینک داشته باشد. در غیر این صورت در هر صحنه دو تصویر با کمی فاصله نسبت به یکدیگر مشاهده خواهید کرد. در حال حاضر فناوری وجود ندارد که تصاویر سه بعدی و دو بعدی را همزمان نشان دهد، یعنی اگر عینک نداشته باشید تصاویر را دو بعدی و واضح ببینید و اگر هم عینک زدید، تصاویر را سه بعدی ببینید.

آیا برای مشاهده تصاویر سه بعدی نیاز به تلویزیون جدید داریم؟

بله، دلایل مختلفی برای عدم پخش تصاویر سه بعدی و یا عدم امکان ارتقاء تلویزیون دو بعدی به سه بعدی وجود دارد، ارسال تصاویر سه بعدی نیاز به پهنای باند بیشتری دارند و تلویزیون می بایست به نسخه جدیدتر پورت HDMI مجهز باشد. برای پخش تصاویر سه بعدی، تلویزیون می بایست حداقل 120 هرتز باشد، برخی از تلویزیون های دو بعدی 60 و یا 85 هرتز هستند. البته بسیاری از تلویزیون های دو بعدی امروزی مخصوصاً مدل های پلاسما Hz, 400Hz 200 و یا 600 هرتز هستند ولی در نهایت اگر محدودیت های Refresh Rate و پورت HDMI نیز در تلویزیون دو بعدی وجود نداشته باشد، باز هم قادر به پخش تصاویر سه بعدی نیست چون علاوه بر این ها نیاز به تراشه های مخصوص پردازش تصاویر سه بعدی است و تلویزیون می بایست سخت افزارهای مخصوص تصاویر سه بعدی را داشته باشد.

آیا همین کابل های HDMI معمولی قادر به انتقال سیگنال های حاوی محتوای تصاویر سه بعدی هستند؟

در بسیاری از موارد بله، کابل های معمولی و ارزان قیمت نیز قادر به ارسال سیگنال های تصاویر سه بعدی هستند البته در برخی از موارد کابل های HDMI معمولی دچار مشکلاتی هنگام انتقال تصاویر سه بعدی می شوند. بعنوان نمونه برخی از کابل های ارزان قیمت و بلند HDMI دچار افت کیفیت در زمان انتقال تصاویر سه بعدی می شوند، ولی به طور کلی کابل های HDMI معمولی قادر به ارسال اطلاعات ارسال شده از طریق پورت HDMI 1.4 هستند.

آیا تبدیل تصاویر دو بعدی به سه بعدی امکان پذیر است؟

این موضوع به تلویزیون سه بعدی شما بستگی دارد، برخی از تولید کننده ها مانند سامسونگ، سونی و توشیبا مدل هایی را وارد بازار کرده اند که تصاویر دو بعدی پخش شده را به سه بعدی تبدیل می کنند. ولی در حال حاضر تبدیل تصاویر دو بعدی به سه بعدی بسیار ضعیف و غیر قابل قبول است و باید بهبود یابد. در حقیقت تماشای تصاویر سه بعدی تبدیل شده از محتوای دو بعدی واقعاً دلپذیر و قابل قبول نیست و بیشتر برای تولید کننده ها استفاده تبلیغاتی دارد.

محتوای سه بعدی در دسترس است؟

فیلم های سه بعدی بر روی دیسک های Blu-Ray به فروش می رسند، بسیاری از فیلم هایی که در سال 2010 تولید شدند سه بعدی بودند. البته اکثر آنها چندین ماه پس از نمایش بر روی پرده سینما، نسخه سه بعدی فیلم را برای مشاهده در تلویزیون خانه منتشر کردند. این امر نیز بدلیل بالابردن فروش فیلم در سینما و جلوگیری از کپی غیر قانونی فیلم انجام می شود. در ایران نیز به سختی می توان فیلم های Blu-Ray سه بعدی را پیدا کرد و اگر هم پیدا شود حدود 100 هزار تومان قیمت دارند، پس مشاهده فیلم های سه بعدی در حال حاضر بسیار گران قیمت است. در مورد ریسورهای سه بعدی و کانال های تلویزیونی سه بعدی نیز تعداد این کانال ها بسیار کم و دسترسی به ریسورهای سه بعدی نیز بسیار مشکل است. در مجموع در حال حاضر محتوای سه بعدی کم و محدود است ولی روز به روز به تعداد و تنوع محتوای سه بعدی افزوده می شود و به نظر می رسد به زودی کپی های غیر قانونی این نوع فیلم ها نیز افزایش یابد. هر چند قیمت این فیلم ها به این زودی ها به قیمت ارزان دیسک های DVD نخواهد رسید چون خود دیسک های خام Blu-Ray نیز بسیار گران قیمت است.

منبع: تفال سرویس


برچسب ها : تفال سرویس ,
+ نوشته شده در پنجشنبه 13 ارديبهشت 1397ساعت 9:39 توسط تفال سرویس | | تعداد بازدید : 10

تعمیرگاه مجاز و مرکزی روندو های تفال

تعمیرگاه مجاز و مرکزی، خدمات پس از فروش و تعمیرات تخصصی روندو های تفال

تفال سرویس، مدرن ترین تعمیرگاه مجاز و مرکزی روندو های تفال و یکی از تخصصی ترین مراکز تعمیرات روندو های تفال در تهران می باشد.

تفال سرویس، یکی از تخصصی‌ترین مراکز تعمیرات روندو های تفال در تهران میباشد که با بیش از 25 سال سابقه درخشان و مفید، بصورت کاملا تخصصی و حرفه ای و علمی در زمینه تعمیرات تخصصی روندو های تفال، توانسته است رتبه و جایگاه خود را بعنوان تعمیرگاه مجاز و مرکزی حفظ نماید.

تفال سرویس، با ارائه خدمات تخصصی تعمیرات روندو های تفال در دو شعبه، شعبه مرکزی، تقاطع امیرآباد و فاطمی و شعبه شمال و غرب تهران، سعادت آباد، میدان فرهنگ، توانسته است تجربه چندین ساله خود را در تعمیر انواع روندو های تفال با علم روز دنیا گره بزند و با داشتن تعمیرگاه مجاز روندو های تفال در زمینه تعمیر روندو های تفال همیشه پیشرو باشد.

------------------------------------------------------------

جهت تماس با نمایندگی رسمی مولینکس و تفال در ایران و خدمات پس از فروش مولینکس و تفال از طریق زیر اقدام کنید:

- ساعت کاری شنبه الی پنجشنبه از ساعت 9 الی 19

شماره های تماس:

22 - 02166903913

02166436070 - 02166944497 - 02166922028

آدرس شعبه مرکزی: خیابان کارگر شمالی، پایین تر از چهار راه فاطمی، پلاک 1258، طبقه اول، واحد 1

آدرس شعبه سعادت آباد: سعادت آباد - میدان فرهنگ

شماره تماس: 02122145135 - 02122142489

مدیریت: محمدرضا باقرزادگان

www.tefalservice.com


برچسب ها : تعمیرگاه مجاز و مرکزی روندو های تفال ,
+ نوشته شده در 1397/2/6ساعت 16:51 توسط تفال سرویس | | تعداد بازدید : 10

تعمیرگاه مجاز و مرکزی سولاردام

تعمیرگاه مجاز و مرکزی، خدمات پس از فروش و تعمیرات تخصصی سولاردام

تفال سرویس، مدرن ترین تعمیرگاه مجاز و مرکزی سولاردام و یکی از تخصصی ترین مراکز تعمیرات سولاردام در تهران می باشد.

تفال سرویس، یکی از تخصصی‌ترین مراکز تعمیرات سولاردام در تهران میباشد که با بیش از 25 سال سابقه درخشان و مفید، بصورت کاملا تخصصی و حرفه ای و علمی در زمینه تعمیرات تخصصی سولاردام، توانسته است رتبه و جایگاه خود را بعنوان تعمیرگاه مجاز و مرکزی حفظ نماید.

تفال سرویس، با ارائه خدمات تخصصی تعمیرات سولاردام در دو شعبه، شعبه مرکزی، تقاطع امیرآباد و فاطمی و شعبه شمال و غرب تهران، سعادت آباد، میدان فرهنگ، توانسته است تجربه چندین ساله خود را در تعمیر انواع سولاردام با علم روز دنیا گره بزند و با داشتن تعمیرگاه مجاز سولاردام در زمینه تعمیر سولاردام همیشه پیشرو باشد.

تعمیرگاه مجاز و مرکزی سولاردام:

- تعمیرات تخصصی سولاردام ال جی

- تعمیرات تخصصی سولاردام مولینکس

- تعمیرات تخصصی سولاردام پاناسونیک

- تعمیرات تخصصی سولاردام دوو

- تعمیرات تخصصی سولاردام ناسیونال

- تعمیرات تخصصی سولاردام سامسونگ

- تعمیرات تخصصی سولاردام ال جی

- تعمیرات تخصصی سولاردام بلک انددکر

- تعمیرات تخصصی سولاردام میجر

- تعمیرات تخصصی سولاردام کنوود

- تعمیرات تخصصی سولاردام مدیا

- تعمیرات تخصصی سولاردام هاردستون

- تعمیرات تخصصی سولاردام بوتان

- تعمیرات تخصصی سولاردام ویداس

- تعمیرات تخصصی سولاردام هوگل

- تعمیرات تخصصی سولاردام بهی

- تعمیرات تخصصی سولاردام بوش

- تعمیرات تخصصی سولاردام میله

- تعمیرات تخصصی سولاردام نف

- تعمیرات تخصصی سولاردام دلونگی

- تعمیرات تخصصی سولاردام فلر

تعمیرات تخصصی انواع سولاردام برندهای دیگر و سرویس دوره ای و تست اشعه با مجوز رسمی از سازمان انرژی اتمی ایران

جهت تعمیرات تخصصی سولاردام در غرب و شمال تهران با شعبه سعادت آباد، تلفن 02122145135 و در مرکز و جنوب و شرق تهران با شعبه مرکزی، تلفن 02166436070 تماس بگیرید.

----------------------------------------------------------------

جهت تماس با نمایندگی رسمی مولینکس و تفال در ایران و خدمات پس از فروش مولینکس و تفال از طریق زیر اقدام کنید:

- ساعت کاری شنبه الی پنجشنبه از ساعت 9 الی 19

شماره های تماس:

22 - 02166903913

02166436070 - 02166944497 - 02166922028

آدرس شعبه مرکزی: خیابان کارگر شمالی، پایین تر از چهار راه فاطمی، پلاک 1258، طبقه اول، واحد 1

آدرس شعبه سعادت آباد: سعادت آباد، میدان فرهنگ، خیابان معارف، پلاک۱۱، درب سمت چپ

شماره تماس: 02122145135 - 02122142489

مدیریت: محمدرضا باقرزادگان


برچسب ها : تعمیرگاه مجاز و مرکزی سولاردام ,
+ نوشته شده در 1397/1/30ساعت 11:47 توسط تفال سرویس | | تعداد بازدید : 10

نکته هایی درباره مایکروفر

اشعه های مایکروویو، امواج رادیویی با فرکانس بسیار بالا (2450 MHz) است که در مسیر مستقیم حرکت می کند. ظروف فلزی، اشعه های مایکروویو را به طور کامل منعکس می کند ولی ظروف پلاستیکی و شیشه ای این اشعه ها را از خود عبور می دهد. غذا، انرژی اشعه مایکروویو را به خود جذب می کند، سپس مولکول های آب موجود در آن، به سرعت به تحرک و لرزش در می آید که این لرزش گرما تولید می کند و باعث پخت غذا می شود.

تاثیر مایکروفر بر کیفیت غذا:

از آن جا که زمان مواجهه غذا با آب و دمای بالا در مایکروفر در مقایسه با روش های پخت معمولی کمتر است، از دست دهی ویتامین ها و مینرال ها نیز در آن کمتر است. به خصوص ویتامین های محلول در آب هم چون ویتامین C و B1 که به حرارت بسیار حساس است، در مایکروفر بیشتر حفظ می شود. مایکروفر این برتری را نسبت به جوشاندن دارد که نشت ویتامین ها به درون آب پخت را به حداقل می رساند و از این نظر شبیه به بخارپز کردن است.

استفاده صحیح از مایکروفر:

غذایی که در مایکروفر پخته می شود، ممکن است به طور یکنواخت حرارت نبیند و در قسمت هایی از غذا که خوب حرارت ندیده است، میکروارگانیزم های مضر باقی بماند. این که حرارت تا چه میزان به درون غذا نفوذ می کند به ضخامت تکه های غذا، میزان رطوبت و ترکیب غذا بستگی دارد. بهتر است در پخت با مایکروفر غذا به تکه های کوچک تقسیم شود. به طور معمول تولیدکنندگان مایکروفر درآن از صفحه گردان و فن های هم زن استفاده می کنند. توصیه می شود در فواصل پخت، غذا دو تا سه بار هم زده شود. غذایی که از فریزر خارج می شود قبل از قرار دادن در مایکروفر باید به طور کامل از حالت یخ زدگی خارج شود، زیرا آب، بسیار راحت تر از یخ، اشعه مایکروویو را به خود جذب می کند، بنابراین اگرقسمت هایی از غذا هنوز یخ زده باشد، حرارت به طور یکنواخت به غذا نمی ر سد و میکروارگانیزم های مضردر آن باقی می ماند. البته مزیت مایکروفر این است که غذا با خارج شدن از فریزر و آب شدن یخ آن، می تواند سریع پخته و سرو شود، بدون این که برای مدت طولانی در محدوده خطر حرارت یعنی 4 تا 60 درجه که دمای رشد میکروب هاست، قرارگیرد.

ظروف مورد استفاده در مایکروفر:

فقط از ظروفی که مخصوص مایکروفر است باید در این دستگاه استفاده شود. ظروف پلاستیکی معمولی برای استفاده در مایکروفر مناسب نیست زیرا با حرارت بالای مایکروفر، ساختار شیمیایی این ظروف تغییر می کند و مواد سمی وارد غذا می شود.

برای گرم کردن غذاهای چرب، ظروف شیشه ای به پلاستیکی ارجحیت دارد. ظروف فلزی یا دارای روکش فلزی و نیز فویل های آلومینیومی برای استفاده مایکروفر مناسب نیست زیرا اشعه های مایکروفر را منعکس می کند و ممکن است به خود دستگاه نیز آسیب برساند. ظروفی که همراه غذا در مایکروفر گرم می شود برای استفاده در این دستگاه نامناسب است ولی ظروفی که سرد باقی می ماند برای این منظور مناسب تر است. برای آزمایش ظرف شیشه ای مناسب برای مایکروفر، می توان ظرف موردنظر را برای یک دقیقه در آن قرار داد، اگر گرم شد برای استفاده در مایکروفر مناسب نیست، اگر ولرم شد برای دوباره گرم کردن غذا مناسب است واگر سرد ماند برای پختن غذا مناسب است. در ظروف گرد یا بیضی شکل، کناره های غذا نمی سوزد زیرا در این ظروف تمام کناره های غذا به طور یکنواخت حرارت می بیند، ولی در ظروف مربعی شکل کناره های غذا بیشتر می سوزد. ظروف گود، به علت این که سطح تماس بیشتری ایجاد می کند برای گرم کردن غذا در مایکروفر مناسب تر است. برای حفظ رطوبت درون غذا و یکنواخت حرارت دیدن آن بهتر است روی غذا پوشانده شود. اگر بدین منظور از روکش های پلاستیکی استفاده می شود، بهتر است با غذا تماس نداشته باشد.

نتیجه گیری:

پخت و پز ایمن با مایکروفر مستلزم شناخت محدودیت ها و در عین حال منافع پخت غذا در این دستگاه است. در صورت استفاده صحیح از مایکروفر، می توان با این دستگاه به روشی آسان و سریع برای پخت و پز و آماده سازی غذا دست یافت بدون این که خطری برای سلامت ما داشته باشد.

-------------------------------

جهت تماس با نمایندگی رسمی مولینکس و تفال در ایران و خدمات پس از فروش مولینکس و تفال از طریق زیر اقدام کنید:

- ساعت کاری شنبه الی پنجشنبه از ساعت 9 الی 19

شماره های تماس:

22 - 02166903913

02166436070 - 02166944497 - 02166922028

آدرس شعبه مرکزی: خیابان کارگر شمالی، پایین تر از چهار راه فاطمی، پلاک 1258، طبقه اول، واحد 1

آدرس شعبه سعادت آباد: سعادت آباد، میدان فرهنگ، خیابان معارف، پلاک۱۱، درب سمت چپ

شماره تماس: 02122145135 - 02122142489

مدیریت: محمدرضا باقرزادگان

جهت ورود به وب سایت نمایندگی رسمی مولینکس و تفال، اینجا کلیک نمایید.


برچسب ها : نکته هایی درباره مایکروفر ,
+ نوشته شده در 1397/1/23ساعت 11:26 توسط تفال سرویس | | تعداد بازدید : 16